بیمارستان امام رضا اردل
۱۴۰۰/۲/۳
رياست بيمارستان
دكتر احمد كرمي      ----    متخصص روانپزشكي
شرح وظايف رييس بيمارستان: 
 
1 -كسب خط مشي و دستورالعملهاي لازم از سرپرست مربوطه 2 -نظارت و سرپرستي در مورد انجام امور درمان بيماران توسط پزشكان معالج بر اساس مقررات و ضوابط تدوين شده در اين مورد 3 -نظارت در مورد انتخاب پزشكان همكار بيمارستان بر اساس ضوابط و مقررات تدوين شده و سعي در تامين كادر پزشكي و غيرپزشكي مورد نياز طبق برنامههاي درماني و نوع فعاليت بيمارستان 4 -سرپرستي و اظهار نظر در مورد تهيه آييننامهها و دستورالعملهاي مورد نياز بيمارستان و نظارت بر انجام و اجراي آنها 5 -سرپرستي و ايجاد هماهنگي در مورد ارائه خدمات درماني توسط گروه پزشكي بيمارستان 6 -شركت در جلسات شوراي پزشكي به منظور بررسي مسائل درماني و واحدهاي پاراكلينيكي بيمارستان 7 -ايجاد كميتههاي الزم بيمارستاني، انتخاب افراد هر كميته با همكاري ساير مسئولين و نظارت بر حسن اجراي وظايف هر كميته 8 -مطالعه گزارش كميتههاي مختلف بيمارستان و سعي و اهتمام در مورد رفع مشكالت و نواقص موجود در هر مورد 9 -بررسي و نظارت بر حسن اجراي وظايف و خدمات درماني و پاراكلينيكي 11-نظارت بر امور مالي، تهيه بودجه ساالنه و ثبت هزينه و درآمدهاي بيمارستان طبق برنامههاي پيشبيني شده 11-نظارت و سرپرستي كلي بر حسن اجراي امور اداري و خدمات جنبي بيمارستان 12-اقدام الزم در مورد استخدام، اخراج، تشويق و يا تنبيه كاركنان شاغل بيمارستان بر اساس مقررات مربوطه 13-نظارت بر حسن اجراي خدمات پرستاري و بهياري و انجام آموزش حين خدمت كاركنان 14-اقدام در مورد مكاتبات و مسائل بيمارستان با مراجع رسمي و ساير موسسات به عنوان نماينده و مسئول بيمارستان در حدود اختيارات تفويضي 15 -نظارت و سرپرستي در مورد خدمات كادر پرستاري و رفع مشكالت موجود با نظر مسئول مربوطه 16-تهيه گزارشهاي متناوب از فعاليتهاي بيمارستان و ساير امور جاري در مورد خدمات درماني، بهداشتي، اداري، مالي و ارائه هرگونه پيشنهاد در جهت رفع نواقص كلي گسترش بيمارستان به مقامات مسئول 17-نظارت بر ارزشيابي كار كاركنان بيمارستان به منظور بهبود كيفيت خدمات درماني و ساير خدمات 18-انجام ساير اموري كه در حدود وظايف اداري از طرف سرپرست مربوطه ارجاع ميگردد 19-تهيه گزارش از فعاليتها، مشكالت، پيشرفتها جهت سرپرست مربوطه 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/10
تعداد بازدید:
1149
آدرس : اردل - خيابان پرستار - جنب هلال احمر
كدپستي :  8881833965   تلفن : 34344270 -038
دور نگار :  34344276-038
 
تاریخ بروز رسانی 1400/02/03
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal